Suchformular

Hürriyet: Neonaziler topluma s?zd?

Artikel erschienen in der Hürriyet, am 13.06.2012

Ye?iller federal milletvekilleri Sven Kindler, nazilerin döneminde oldu?u gibi ?rkç?lar?n art?k giyim-ku?amlar?ndan anla??lamad???n? söyledi. Sven Kindler, neonazilerin topluma s?zd???n? belirtti.

ALMANYA’n?n Hannover kentindeki bir sinemada, Ye?iller il te?kilat? taraf?ndan Nazi zulmünü anlatan ‘Kan Akacak’ adl? belgesel film gösterildi. Çok say?da izleyicinin kat?ld??? film gösterimin ard?ndan Ye?iller federal milletvekili Sven Kindler, “Almanya’daki ?rkç? ve a??r? sa?c? ak?mlar küçümsenmeyecek boyuta gelmi?tir. Nazilerin hedefinde özellikle gençlerin oldu?unu biliyoruz. Nazileri eskisi gibi giyim tarzlar?ndan tan?nma m olana??m?z yok. Toplumun içerisine s?zm?? durumdalar” diye konu?tu.

Genç beyinlere s?z?yorlar
Ye?iller A?a?? Saksonya eyalet milletvekili Filiz Polat da, “Naziler özellikle farkl? müziklerle ve gençlere hitap eden ürünlerle genç beyinlere s?zmaya çal???yor. Hepimizin bildi?i gibi ?rkç?lar, göçmenleri bahane ederek söylemler geli?tirmekte. Baz? okullarda ‘Kan Akacak’ adl? filmi gösterdik. Ö?rencilerin büyük ölçüde etkilendi?ini gözledik. Bunun için ?rkç?l?k okullarda konu edilerek farkl? boyutlar?yla da anlat?lmal?” dedi.

Hannover’deki cami kundaklama olay?na da dikkati çeken Ye?iller eyalet milletvekili aday? Belit Onay, “Almanya genelinde az?nl?klara yönelik dü?manl???n artt???n? görebiliyoruz. Son olarak ortaya ç?kan neonazi terörüne bak?ld???nda, nazilerin her zamankinden daha tehlikeli ve organize oldu?unu görüyoruz. Ülkenin akl? selim insanlar? olarak birlikteli?i peki?tirecek hamlelerde bulunmam?z gerekir” diye konu?tu.

Verbreite diesen Beitrag!
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an Facebook, Twitter oder Google in die USA übertragen und unter Umständen auch dort gespeichert. Näheres erfahren Sie hier.